Cloud One

Bắt đầu từ
46,800 đ
1 tháng
1 CPU
1GB RAM
20GB SSD
Bandwidth Unlimited
1 IP Address
Non Free domain

Cloud Two

Bắt đầu từ
67,600 đ
1 tháng
1 CPU
2GB RAM
20GB SSD
Bandwidth Unlimited
1 IP Address
Non Free domain

Cloud Three

Bắt đầu từ
93,600 đ
1 tháng
2 CPU
2GB RAM
20GB SSD
Bandwidth Unlimited
1 IP Address
Free domain .name.tr

Cloud Four

Bắt đầu từ
145,600 đ
1 tháng
2 CPU
4GB RAM
20GB SSD
Bandwidth Unlimited
1 IP Address

Cloud Five

Bắt đầu từ
197,600 đ
1 tháng
3 CPU
4GB RAM
20GB SSD
Bandwidth Unlimited
1 IP Address

Cloud Six

Bắt đầu từ
249,600 đ
1 tháng
3 CPU
6GB RAM
20GB SSD
Bandwidth Unlimited
1 IP Address