VM One

Bắt đầu từ
62,400 đ
1 tháng
1 CPU
1GB RAM
20GB SSD
1TB Bandwidth
1 IP Address

VM Two

Bắt đầu từ
83,200 đ
1 tháng
1 CPU
2GB RAM
20GB SSD
2TB Bandwidth
1 IP Address

VM Three

Bắt đầu từ
109,200 đ
1 tháng
2 CPU
2GB RAM
20GB SSD
2TB Bandwidth
1 IP Address

VM Four

Bắt đầu từ
161,200 đ
1 tháng
2 CPU
2GB RAM
30GB SSD
2TB Bandwidth
1 IP Address