If you want to block an IP Address, you can add the below lines to your htaccess file.

order allow, deny
deny from IP-ADDRESS
allow from all

Replace IP-ADDRESS with the IP you want to block.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)